scroll to top

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 10 grudnia br. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Zamówienia publiczne 2014 zostało opublikowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”.

Wybór najkorzystniejszej oferty, a w dalszej kolejności podpisanie z wybranym Wykonawcą Umowy na realizację przedmiotu zamówienia (opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania) pozwoli na uruchomienie następnych działań projektowych, którymi będą: szkolenia o tematyce mediacyjnej (przeznaczone dla sędziów, prokuratorów i mediatorów) oraz społeczna kampania informacyjna o tematyce mediacyjnej.

Rezultatem badania (którego zakończenie, zgodnie z przewidywaniami, przypadnie w drugiej połowie roku 2015) będzie ilościowa i jakościowa diagnoza stanu stosowania mediacji oraz wiedza na temat przyczyn braku popularności tej metody rozwiązywania sporów. W oparciu o wyniki badania zostaną wskazane rekomendacje działań (i ich adresaci), których wdrożenie spowoduje wzrost zastosowania mediacji jako alternatywy wobec tradycyjnego postępowania sądowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

Więcej informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego można znaleźć pod adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/news,6378,bof-ii-3710-4114.html