scroll to top

Zamówienie publiczne na opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania „Diagnoza stanu mediacji w Polsce”

Zamówienie publiczne na opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

I. Ogłoszenie zamówienia

W dniu 23 września br. na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/news,6378,bof-ii-3710-4114.html zostało ogłoszone zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ‘Usługę opracowania metodologii oraz przeprowadzenie badania nt. “Stanu mediacji w Polsce” ‘.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający (Ministerstwo Sprawiedliwości – Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka) zamówi:

1. opracowanie metodologii i przeprowadzenie badań w zakresie:

1.1. rozpoznania potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów (wraz z opracowaniem programu szkoleń),

1.2. określenia medialnej strategii komunikacyjnej (wraz ze wskazaniem form i adresatów kampanii),

oraz

2. opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania-diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji, zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów związanych z mediacją (wraz ze wskazaniem kierunków i adresatów działań, których wdrożenie zwiększy popularność mediacji).

Kryteriami oceny ofert są łączna cena brutto ofert (60%) oraz metodologia i sposób realizacji badania (40%). W ramach drugiego kryterium (metodologia i sposób realizacji badania), Zamawiający zdecydował przyznać punkty za:

1. koncepcję badania,

2. metodologię badania,

3. sposób prezentacji wyników badania.

II. Otwarcie ofert

W dniu 3 października br. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęło 7 ofert.

III. Ocena formalna i merytoryczna ofert

Komisja przetargowa pragnie poinformować, że wyniki oceny  formalnej i merytorycznej ofert zostaną podane niezwłocznie po jej przeprowadzeniu.