scroll to top

Wyniki otwartego konkursu ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poniżej 18 roku życia

Edukacja prawna3W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 maja 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wpłynęło 9 ofert.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. 40% cena i 60% koncepcja dla zorganizowania i przeprowadzenia konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na podstawie przeprowadzonej oceny ofert, najkorzystniejszą ofertą – tj. ofertą, która otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 73,26 pkt. a tym samym ofertą rekomendowaną do zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest:

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

73,26 pkt.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę dziękujemy za zainteresowanie.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” (Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014).