scroll to top

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 września 2014 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości konkurs ofert na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” wpłynęło 6 ofert.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. 40% cena i 60% autorska koncepcja Poradnika 12+.

Na podstawie przeprowadzonej oceny ofert, najkorzystniejszą ofertą – tj. ofertą, która otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 65,77 pkt. a tym samym ofertą rekomendowaną do zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia jest:

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

Konsorcjum Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Radosh, Kancelaria Radcy Prawnego Michał   Łakomecki, Content Factory sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 112, 60-308 Poznań

65,77 pkt.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę dziękujemy za zainteresowanie.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” (Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014).