scroll to top

Wyniki formalnej oceny konkursu

ticked-checkbox-1280927-mW wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji na terenie województwa opolskiego zadania Wsparcie Ośrodków realizowanego w związku z projektem Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, komisja konkursowa przedstawia listę podmiotów, które spełniły wymagania formalne i zostaną poddane ocenie merytorycznej:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
2. Stowarzyszenie QUISISANA

Komisja konkursowa pragnie poinformować, że wyniki oceny merytorycznej zostaną podane niezwłocznie po jej przeprowadzeniu.