scroll to top

Wykonawcą badania “Diagnoza stanu stosowania mediacji” będzie Agrotec Polska Sp. z o.o.

W dniu 19 grudnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało umowę, w drodze której powierzyło realizację badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” spółce Agrotec Polska Sp. z o.o.

Celem badania jest:

  1. zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie mediacji wśród sędziów, prokuratorów i mediatorów,
  2. zdefiniowanie trafnych form i dobór adresatów społecznej kampanii informacyjnej o tematyce mediacyjnej,
  3. zdiagnozowanie stanu stosowania mediacji i przyczyn niskiej popularności mediacji wśród praktyków wymiaru sprawiedliwości oraz wśród społeczeństwa (wraz ze wskazaniem rekomendacji działań, które spowodują wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji).

Część wyników badania posłuży jako punkt wyjściowy do przeprowadzenia szkoleń i społecznej kampanii informacyjnej.

Wykonawca przeprowadzi badanie przy wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych, a w szczególności: wywiadów telefonicznych na podstawie kwestionariusza z wykorzystaniem komputera (CATI), kwestionariuszy internetowych (CAWI), indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), warsztatów grupowych.

Respondentami badania będą sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, policjanci, kuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, pracownicy organizacji pozarządowych i pomocy społecznej, a także przedsiębiorcy oraz ogół społeczeństwa.

Zakończenie badania zaplanowane jest na sierpień 2015 roku.

W czasie realizacji przedmiotowego badania członkowie Zespołu badawczego spółki Agrotec Polska Sp. z o.o. będą kierować się zasadą poufności informacji uzyskanych w trakcie badania, a wszelkie dane zbierane będą wyłącznie na potrzeby przedmiotowego badania.

Informacji na temat badania udziela Pani Agnieszka Rudolf (Agrotec Polska Sp. z o.o., tel.: 604 29 46 46, e-mail: rudolf@agrotec.pl).

Członkami Zespołu badawczego spółki Agrotec Polska Sp. z o.o. prowadzącego przedmiotowe badanie są: Agnieszka Rudolf (kierownik Zespołu badawczego), Marta Cichowicz Major, Michał Marciniak, Cezary Przybył, Sebastian Pałka, Paweł Pijanowski, Magda Matysiak, Wojciech Pieniążek oraz Róża Chybowska-Philippe.

W skład personelu pomocniczego wchodzą: Anna Kornatka-Malinowska, Agnieszka Jońca, Klaudyna Kwiatkowska, Małgorzata Tula, Paweł Pijanowski oraz Paweł Huras.