scroll to top

Wizyta studyjna przedstawicieli Beneficjenta Projektów nr 4 i 6 w Trondheim

W dniach 25-28 maja br. dwoje przedstawicieli Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Beneficjenta Projektu nr 4 Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz Projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” perspektywy finansowej 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego) odbyło wizytę studyjną w Trondheim (Norwegia).

Wizyta odbyła się na zaproszenie Partnera obu Projektów – Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej (NCA). Z uwagi na fakt, iż NCA ma wgląd w realizację poszczególnych projektów NMF, zarówno w zakresie działań jak i zarządzania, Sekretariat Międzynarodowy NCA zdecydował, że spotkanie przedstawicieli Beneficjentów Projektów z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Rady Europy oraz Polski pozwoli na wymianę doświadczeń oraz wspólne omówienie problemów związanych z realizacją projektów, a także będzie cennym doświadczeniem dla wszystkich stron.

Wizyta składała się z dwudniowego warsztatu.

Pierwszy dzień warsztatu był prowadzony przez specjalistę ds. zarządzania projektami profesora Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (Erlend Dehlin), a w trakcie zajęć prowadzący i uczestnicy skupili się na omówieniu definicji projektu (project as a craft), roli osoby zarządzającej projektem (project manager), procesu zarządzania projektem (tzw. everyday management in Norway Grants), miejsca i roli biurokracji w procesie zarządzania projektami (bureaucracy as a tool), norweskiego modelu zarządzania projektem (the Norwegian model / Nordic model), procesu zarządzania wiedzą (knowledge management) oraz pojęcia wspólnoty praktyk (community of practice).

W drugim dniu warsztatu zajęcia prowadzone były przez przedstawicielkę NCA (Marit Hovdal Moan) i miały na celu wymianę doświadczeń przedstawicieli Beneficjentów Projektów nabytych w trakcie realizacji projektów, w szczególności w zakresie wyzwań dotyczących procesu komunikacji (flow of communication), dokumentacji projektowej (project documents), zasobów (resources) oraz pozycji projektów finansowanych z NMF 2009-2014 w środowisku ich implementacji (the status and perception of the Norway Grants projects within their respective institutions).

Rezultatem wizyty jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektem przedstawicieli Beneficjentów Projektów, poznanie sposobów integracji oraz skutecznej realizacji projektów krótkoterminowych (tj. finansowanych ze środków NMF 2009-2014) w ramach funkcjonowania poszczególnych instytucji państwowych, zwiększenie wiedzy Międzynarodowego Sekretariatu NCA na temat kwestii związanych z wdrażaniem projektów w poszczególnych krajach (a w konsekwencji, efektywniejsza współpraca związana z realizacją projektów).

Trondheim, Norway          Wizyta studyjna 25-28.05.2015 (1)          Wizyta studyjna 25-28.05.2015 (2)