scroll to top

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych – podsumowanie

współpraca

W związku z wdrażaniem przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości projektu pn. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)  zrealizowano dla Ministerstwa Sprawiedliwości umowę obejmującą kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę merytoryczną, logistyczną warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1800 pracowników sądów powszechnych wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych i promocyjnych.

Warsztaty były realizowane w okresie od 17 października do 9 grudnia 2016 r.

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych objęły następujące  bloki tematyczne:

  1. Komunikatywność
  2. Współdziałanie
  3. Motywowanie innych
  4. Zarządzanie informacją
  5. Delegowanie i egzekwowanie wykonania zadań.

Warsztaty były skierowane do kadry kierowniczej sądów powszechnych (sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy rejonowe).

W warsztatach wzięło udział łącznie 1801 uczestników.

Lp.

Apelacja

Liczba   uczestników warsztatów

1. białostocka

131

2. gdańska

221

3. katowicka

163

4. krakowska

145

5. lubelska

182

6. łódzka

180

7. poznańska

119

8. rzeszowska

108

9. szczecińska

165

10. warszawska

162

11. wrocławska

225

RAZEM                                

1801

Najbardziej wybrzmiewającą uwagą z niemal wszystkich sprawozdań trenerów jest ogromna potrzeba podnoszenia kompetencji społecznych i organizacyjnych kadry kierowniczej sądów powszechnych. Motywacja, zaangażowanie, ciekawość uczestników oceniane były przez trenerów bardzo wysoko. Uczestnicy świadomie i celowo wybierali poszczególne tematy warsztatów, które ich zdaniem przyczynią się doskonaleniu poszczególnych kompetencji, które będą mogli wykorzystać w pracy w sądzie. Brak przypadkowości, duża świadomość uczestników, sprzyjały atmosferze nauki. Uczestnicy chętnie brali udział w ćwiczeniach, udzielali się w dyskusjach, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, omawiali problemy i sytuacje z ich pracy zawodowej.Uczestnicy byli bardzo przyjaźnie nastawieni do uczenia się, zadawania pytań, dochodzenia do wniosków i rozwiązań, podawali szereg sytuacji trudnych i ćwiczyli przyswajane techniki na konkretnych zawodowych przypadkach.

Opinie uczestników o warsztatach były zdecydowanie pozytywne. Wpływ na to miały przede wszystkim aspekty merytoryczne – bardzo dobre przygotowanie trenerów, przekazywane treści, materiały dydaktyczne. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła forma warsztatowa, niektórzy zaznaczali, że pierwszy raz uczestniczą w tego typu zajęciach. Dużo zajęć praktycznych, małe grupy warsztatowe, podejście trenerów tworzyły atmosferę otwartości, sprzyjającą dzieleniem się problemami i doświadczeniami. Zróżnicowanie grup (uczestnicy z różnych sądów) umożliwiało wymianę doświadczeń oraz ukazanie skali pewnych problemów, które często są takie same w różnych placówkach.

Warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) okazały się w opinii uczestników warsztatów oraz trenerów odpowiedzią na realne potrzeby kadry kierowniczej  sądów powszechnych. Rekrutacja do projektu oraz informacje zwrotne pokazały ogromne zainteresowanie i potrzebę ze strony kadry kierowniczej sądów, udziałem w warsztatach doskonalących kompetencje społeczne i organizacyjne. Dodatkowo forma warsztatów okazała się bardzo atrakcyjnym sposobem przekazywania treści i doskonalenia kompetencji, a małe 15 – osobowe grupy warsztatowe sprzyjały atmosferze otwartości, zaufania, umożliwiały ćwiczenie umiejętności praktycznych. Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę uruchamiania większej ilości tego typu zajęć w przyszłości, nie tylko dla kadry zarządzającej, ale dla szerszego grona pracowników (pracowników niższego szczebla oraz dla ich przełożonych), co wpłynęłoby na usprawnienie wprowadzania zmian w funkcjonowaniu sądów. Jednocześnie aż 93 % osób zadeklarowało, iż nabyte na warsztacie kompetencje będą mogły wykorzystać w pracy zawodowej,