scroll to top

Ujednolicenie i zmiana Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych przedstawicieli kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, realizowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), dokonał ujednolicenia i zmian treści Regulaminu. 

Zmiany polegają na:

 • zmianach legislacyjnych w § 1 polegających na wskazaniu aktualnych dzienników ustaw powołanych aktów prawnych – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.);
 • zmianach polegających na uspójnieniu definicji uczestnika studiów (§ 1 Regulaminu) z załącznikiem Nr 1, przez wskazanie że, uczestnikiem studiów jest osoba zatrudniona w sądzie powszechnym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub sędzia sądu powszechnego w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133,  z późn. zm.);
 • dodaniu informacji stanowiącej, że „Załącznik Nr 1 określa zakres merytoryczny studiów, ich program oraz szczegółowe zasady ubiegania się o refundację kosztów studiów przez uczestników” (§ 3, pkt. 1 Regulaminu),
 • zmianie brzmienia § 3 ust.2 pkt 2 ppkt c przez dodanie: „dyrektora sądu, mianowania referendarzem sądowym”;
 • zmianie nazwy wzoru załącznika Nr 4b do Regulaminu;
 • wydłużeniu terminu ukończenia studiów do dnia 29 lutego 2016 r. (§ 2 ust. 3 Regulaminu);
 • zmianie w wykazie Załączników do regulaminu w pkt 4;
 • zmianie odwołania słownego do współfinansowania na: „Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych”;
 • wydłużeniu terminu składania dokumentacji przez uczestników studiów do 15 marca 2016 r.(§ 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu);
 • w załączniku 5 w pkt 2 oświadczenia dokonanie zmian dotyczących wskazania prawidłowej nazwy programu operacyjnego na Norweski Mechanizm Finansowy;
 • zmianie w § 2 ust. 3 Regulaminu polegającej na wydłużeniu terminu  dokonywania refundacji kosztów studiów podyplomowych do dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

Pozostała treść Regulaminu, jak również zasady uczestnictwa i warunki otrzymania refundacji kosztów studiów nie uległy zmianie. Pracownicy sądów powszechnych, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w studiach będą rozliczani na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że w związku z dokonanymi zmianami uczestnicy studiów, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w studiach zostaną poinformowani drogą elektroniczną o konieczności podpisania i odesłania do Zespołu Projektowego DSO Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

Załączniki

1. Regulamin studiów podyplomowych NMF_tekst ujednolicony z dn. 21.09.2015 r.
2. Załącznik 1 Zakres merytoryczny studiów NMF – tekst ujednolicony z dn. 21.09.2015 r.
3. Załączniki 2-7 NMF – zmiana 21.09.2015