scroll to top

Ujednolicenie i zmiana Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych

trainingDepartament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych przedstawicieli kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, realizowanych w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), dokonał ujednolicenia i zmian treści Regulaminu.

Zmiany polegają na:

I. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych
1.zmianie brzmienia § 3 ust.2 pkt 2 ppkt c przez dodanie: kuratora okręgowego, kuratorem zawodowym;
2.zmianie brzmienia § 4 ust. 2 poprzez dodanie: W przypadku ustania stosunku pracy lub zakończenia służby sędziowskiej, w trakcie trwania studiów, refundacja kosztów studiów podyplomowych nie przysługuje.

II. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa – Informacja o zakresie merytorycznym studiów, umożliwiającym refundację kosztów studiów podyplomowych i uczestnictwo w projekcie.
1.zmianie brzmienia adresatów I grupy poprzez dodanie: kierowników zespołu, kuratorów okręgowych i ich zastępców;
2.zmianie brzmienia adresatów II grupy poprzez dodanie: kuratorów zawodowych;
3.uzupełnieniu Zakresu ematycznego poprzez dodanie:

3.1 do grupy Prezesów/Wiceprezesów Sądu/Przewodniczący (Z-ca przewodniczącego) Wydziału/Kierownik sekcji/Dyrektor/Zastępca Dyrektora Sądu adresatów: Kierownik zespołu/Kurator okręgowy (Z-ca Kuratora okręgowego);

3.2 adresatów: kurator zawodowy wraz ze wskazaniem 9 zakresów tematycznych.

III. Załącznik nr 4b – Informacja o dacie powołania/mianowania
1.modyfikacji załącznika w zakresie Informacji o dacie powołania poprzez dodanie: stanowisko kuratora okręgowego;
2.modyfikacji załącznika w zakresie Informacji o dacie mianowania poprzez dodanie: kurator zawodowy.

Pozostała treść Regulaminu, jak również zasady uczestnictwa i warunki otrzymania refundacji kosztów studiów nie uległy zmianie. Pracownicy sądów powszechnych, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w studiach będą rozliczani na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że w związku z dokonanymi zmianami uczestnicy studiów, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w studiach zostaną poinformowani drogą elektroniczną o konieczności podpisania i odesłania do Zespołu Projektowego DSO Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

Załączniki

Regulamin studiów podyplomowych tekst ujednolicony z dn. 22.01.2016
Załacznik nr 1_Zakres merytoryczny studiów_tekst ujednolicony z dn. 22.01.2016
Załaczniki 2-7_tekst ujednolicony z dn. 22.01.2016