scroll to top

Szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych – podsumowanie

big dataW ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 07.01.2016 do 26.03.2016 r. realizowano szkolenia stacjonarne dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych.

Tematyka szkoleń:

I. Obszar dotyczący zarządzania kadrami:
1. doskonalenie kompetencji kierowniczych,
2. efektywne zarządzanie czasem pracy i organizacja pracy,
3. budowanie umiejętności podejmowania decyzji i podwyższenie skuteczności działań w rozwiązywaniu konfliktów w zespole/organizacji oraz budowanie kultury organizacyjnej,
4. budowanie zespołu i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi,
5. motywowanie w organizacji,
6. komunikacja w organizacji,
7. szkolenia workflow z zakresu obsługi procesów kadrowych
( sędziowie/referendarze sądowi/urzędnicy),
8. moduł HR –Kadry systemu ZSRK dla zaawansowanych w praktyce,

II. Obszar dotyczący zarządzania finansami:
1. sprawozdawczość i rachunkowość finansowa,
2. zasady publicznej gospodarki finansowej i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
3. kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym,
4. budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi,
5. ZSRK oraz SAP szkolenie dla głównych księgowych.

III. Obszar dotyczący zarządzania narzędziami informatycznymi (autoryzowane szkolenia Wirtualizacja Vmware):
1. VMware vSphere: Install, Configure, Manage,
2. VMware vSphere: Fast Track,
3. VMvare vSphere: Optimize and Scale.

IV. Szkolenia dziedzinowe IT:
1. MCSA Windows Server 2012 (szkolenia autoryzowane – cykl składający się z 3 szkoleń),
2. SQL Server 2012 (szkolenia autoryzowane – cykl składający się z 2 szkoleń).

Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych dot. kompetencji i umiejętności nabytych przez uczestników w trakcie przeprowadzonych szkoleń, potwierdzają wysoką efektywność procesu szkoleniowego. Z wszystkich udzielonych odpowiedzi wynika, iż ponad 93% uczestników oceniło, że dzięki szkoleniu podniosła swoje kompetencje i pogłębiła swoją wiedzę teoretyczną z omawianego obszaru tematycznego. Ponadto 89 % uczestników szkoleń stwierdziło, iż nabyte na szkoleniu kompetencje będzie mogło wykorzystać w życiu zawodowym.

Zestawienie liczbowe uczestników szkoleń w ramach poszczególnych apelacji

Apelacja

Liczba uczestników szkoleń z obszaru zarządzania kadrami

Liczba uczestników szkoleń z obszaru zarządzania finansami

Liczba uczestników szkoleń z obszaru ZSRK HR

Liczba uczestników szkoleń z obszaru zarządzania narzędziami   informatycznymi

Liczba uczestników szkoleń dziedzinowych

Łączna liczba uczestników szkoleń

białostocka

110

59

127

73

37

406

gdańska

141

75

193

72

40

521

katowicka

228

77

138

89

50

582

krakowska

110

55

145

105

40

455

lubelska

109

96

138

75

36

454

łódzka

108

58

162

45

40

413

poznańska

105

60

147

60

39

411

rzeszowska

108

57

86

73

38

362

szczecińska

110

58

111

15

37

331

warszawska

130

79

71

75

46

401

wrocławska

103

80

176

58

47

464

RAZEM

1362

754

1494

740

450

4800