scroll to top

Stan realizacji projektu RFID

W dniu 18 stycznia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, które umożliwiło podpisanie umowy pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i firmą Comarch Polska SA (dalej: Wykonawca). W wyniku zawartej umowy, realizowany jest harmonogram, którego zasadniczym przedmiotem jest wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi, umożliwiający autoidentyfikację akt w oparciu o technologię RFID (która ma na celu zapobieganie utracie akt oraz zapewnienie łatwej i szybkiej lokalizacji teczek akt w 38 wydziałach KRS i RZ na terenie kraju.

W chwili obecnej zostały zakończone wizje lokalne we wszystkich wydziałach, mające na celu analizę wymagań dla kolejnych zadań znakowania akt, instalacji urządzeń i uruchomienia systemu RFID. Analiza wykazała poważne zagadnienie projektowe, dotyczące braków w okablowaniu strukturalnym na poziomie indywidualnych warunków lokalowych, co pomimo niewielkich kosztów szacowanych na poziomie ok. 5 tys. na jednostkę, zagraża wprost realizacji projektu a tym samym osiągnięciu wskaźników i kwalifikowalności wydatków ze środków norweskich.

W związku z powyższym Komitet Sterujący Projektu, na posiedzeniu dnia 6 kwietnia br. podjął rekomendację zastosowania ścieżki niestandardowej w której sądy we własnym zakresie powinny dokonać zakupu i instalacji brakujących elementów niezbędnych do zakończenia wdrożenia. Rekomendację Komitetu Sterującego uzasadnia fakt, iż projekt nie posiada tolerancji w zakresie budżetu a dodatkowe prace w sądach nie były przewidywane na etapie założeń projektu i nie są objęte przedmiotem umowy z wykonawcą. Nie jest również możliwe uruchomienie postępowania centralnego ze względu na ryzyko przekroczenia terminu zakończenia realizacji projektu, oraz brak efektywności kosztowej. Niewielki zakres prac w sądach rozproszonych na dużym obszarze geograficznym wygeneruje większe koszty związane z transportem sprzętu i pracowników, efektywniejsze jest wiec przeprowadzenie prac na poziomie lokalnym.

Kolejnym zagadnieniem projektowym są zróżnicowane warunki lokalowe, które wymagają indywidualnego modelowania wdrożenia, co wiąże się z różnymi potrzebami dla instalacji sprzętu RFID. W tym celu podjęto działania do sfinansowania zakupu dodatkowego sprzętu jako doposażenie wdrożenia bieżącego.

Na bieżącym etapie realizacji projektu, zespół skupia się na zakresie projektu, w odniesieniu do umowy z Wykonawcą, który ściśle określa ilość sprzętu. Równolegle jest prowadzona analiza rozwoju, która wymaga między innymi pozyskania z sądów informacji o ilości i rodzaju dodatkowego sprzętu RFID.

W tym miejscu sądy zostały zobligowane do przesłania informacji dot. zapotrzebowania na dodatkowe urządzenia rodzaju: Śluza RFID; SKD (stacja kodowania dokumentów); SWPD (stacja wydawania/przyjmowania dokumentów) wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo na konferencji zostało poruszone zagadnienie konfiguracji sieci LAN dla celów wdrożenia projektu RFID. W związku z powyższym, powołano się na pismo przesłane wcześniej do DIRS, na podstawie którego, zaleca się rekonfigurację sieci logicznych dla uzyskania warunków do uruchomienia systemu RFID. Wsparcie techniczne jest realizowane przez Kierownika Zespołu ds. Wdrożenia i Jakości, Pana Jakuba Sabika z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, tel. 71 7489 040, e-mail: jakub.sabik@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl.

Wszelkie pytania i wątpliwości, należy kierować do biura projektu RFID, na adres rfid@wroclaw.sa.gov.pl.