scroll to top

Spotkanie Operatora z Beneficjentami projektów

21 września 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Operatora i Beneficjentów Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Ogólnym celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji i wdrażania projektów. Co w szerszym znaczeniu polegało nie tylko na podsumowaniu wyników realizacji poszczególnych projektów, ale również na szczegółowym omówieniu problemów z jakimi zarówno Operator Programu, jak i Beneficjenci spotykali się podczas wdrażania projektów.

W spotkaniu, prócz Operatora i przedstawicieli Beneficjentów wszystkich projektów predefiniowanych – zarówno tych zakończonych jak i nadal realizowanych, byli przedstawiciele Krajowego Punktu Kontrolnego z Ministerstwa Rozwoju, przedstawiciele Wydziału Rachunkowości Budżetowej i Wydziału Zamówień Publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spotkanie zapoczątkowało wystąpienie Pana Tomasza Gajewskiego, który jako przedstawiciel Operatora przekazał gościom raport z realizacji Programu, opowiedział również o doświadczeniach zebranych podczas współpracy z Beneficjentami.

Następnym punktem spotkania było omówienie trzech projektów, których realizacja zakończyła się wiosną 2016 r.

  1. Projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym – w ramach projektu powstało 16 przyjaznych pokoi przesłuchań, uruchomione zostały ośrodki wsparcia prawnego i psychologicznego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w 16 województwach w Polsce, szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem), szkolenia dla szkolenia pracowników Punktów Obsługi Interesanta.
  2. Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu – w ramach projektu zostały zrealizowane: dwie tury warsztatów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, został opracowany i rozdystrybuowany podręcznik dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej „Przychodzi uczeń do prawnika…”, zorganizowany został konkurs z wiedzy prawnej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w ramach działań informacyjno-promocyjnych powstała strona www.edukacjaprawna.gov.pl.
  3. Projekt Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów – w ramach projektu zostały zrealizowane 3 główne działania, tj. badanie dotyczące mediacji w Polsce, szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów oraz funkcjonariuszy Policji z zakresu mediacji, ogólnopolska kampania informacyjna o mediacji, w ramach której m.in. powstała strona o mediacji www.mediacja.gov.pl.

Po krótkiej przerwie omówiono kolejne trzy projekty, które nadal są realizowane.

  1. Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych – (realizacja do grudnia 2016 r.) celem projektu jest wdrożenie poczty centralnej (AD) oraz systemu zarzadzania tożsamością (SZT); produkty zostały już na dzień dzisiejszy odebrane od Wykonawców. W związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w projektach już zakończonych dyskutowana jest możliwość przedłużenia projektu do kwietnia 2017 r., zwiększenia jego zakresu oraz budżetu, o inne jednostki, które dotychczas nie zostały objęte wdrożeniem systemów.
  2. Projekt Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” – (realizacja do grudnia 2016 r.) opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID; na dzień dzisiejszy produkty zostały odebrane od Wykonawcy, wszystkie wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte, aktualnie przeprowadzany jest proces zamykania projektu.
  3. Projekt Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) – (realizacja do kwietnia 2017 r.) podstawowe działania w projekcie to finansowanie studiów podyplomowych i organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej w sądach, w zakresie kompetencji menadżerskich i technicznych; na dzień dzisiejszy zakończono realizację podstawowego zakresu projektu, prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyboru Wykonawcy na realizację rozszerzonego zakresu projektu (takie same zadania jak w zakresie podstawowym).

Powtarzającymi się problemami podczas realizacji wszystkich projektów było zapewnienie zgodności z harmonogramem, rzetelności Wykonawców oraz komunikacji z interesariuszami projektów. Podkreślone zostało również znaczenie raportów miesięcznych, które stanowią cenne źródło informacji ze stanu realizacji projektów, a ryzyka opisane w nich odpowiednio wcześnie pozwalają na szybszą reakcję w sytuacjach tego wymagających.

Fot. MS