scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące metodologii badania

Konsultacje dot. metodologii (10.04.2014)Opracowanie metodologii i zakresu badania stanowi pierwszy etap realizacji projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Realizacja projektu (którego rezultatem będzie wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji) dąży do podniesienia efektywności i wzmocnienia sprawności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

W celu zaplanowania i realizacji działań prowadzących do wzrostu popularności mediacji jako alternatywnej, w stosunku do tradycyjnego postępowania sądowego, metody rozwiązywania konfliktów, niezbędna jest aktualna i usystematyzowana wiedza na temat przyczyn braku popularności tej pozasądowej drogi rozwiązywania sporów.
Dlatego też, na etapie planowania projektu, założono realizację badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji, zarówno wśród społeczeństwa, jak i profesjonalistów związanych z mediacją (sędziów i prokuratorów, policjantów, kuratorów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych, mediatorów), oraz wskazanie kierunków i adresatów działań, których wdrożenie zwiększy popularność idei mediacji”.

Rezultatem tego badania będzie ilościowa i jakościowa diagnoza stanu stosowania mediacji, oraz wiedza na temat przyczyn braku popularności tej metody rozwiązywania sporów. W oparciu o wyniki badania zostaną wskazane rekomendacje działań, których wdrożenie spowoduje wzrost zastosowania mediacji jako alternatywy wobec tradycyjnego postępowania sądowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

W dniu 10 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie (Al. Ujazdowskie 11) odbyły się konsultacje dotyczące metodologii planowanego badania. W spotkaniu tym, obok przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, wzięli udział specjaliści badający zagadnienie mediacji (pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Państwowej Akademii Nauk, a także eksperci Instytutu Prawa i Społeczeństwa – INPRIS), przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie karni i cywilni) oraz mediatorzy.

Celem spotkania było omówienie ogólnej koncepcji badania, oraz zapoznanie się z opiniami ekspertów (teoretyków i praktyków mediacji) co do metod, technik i narzędzi badawczych, które zostaną wykorzystane w planowanym badaniu.