scroll to top

Spotkanie kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9.07.2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu.
W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym etapie projektu.

7