scroll to top

Seminarium dla sędziów w Lublinie

W dniach 28-29 września br. w Lublinie odbyło się seminarium poświęcone standardom wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie uzasadnień orzeczeń sądowych, adresowane do sędziów orzekających w sprawach karnych. Organizatorem seminarium był Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Współorganizatorem seminarium była Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
Zgodnie z założeniami Operatora Programu PL16 przedsięwzięcie to ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy Operatorem Programu a podobnymi instytucjami w państwach – beneficjentach funduszy Norweskich oraz Norwegii. Stąd w organizacji seminarium wzięły udział, takie instytucje, jak: Norweska Administracja Sądów, Najwyższa Rada Sądownictwa Rumunii, Krajowa Administracja Sądów Republiki Litewskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej oraz Rada Europy.
Celem seminarium było sprawienie, by Europejska Konwencja Praw Człowieka stała się widocznym elementem działalności orzeczniczej sędziów krajowych, poprzez skupienie się na metodologii konstruowania uzasadnień oraz na samym uzasadnieniu wyroku jako podstawowym wymogu sprawiedliwego procesu.
Seminarium było złożone z wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie praw człowieka – trenerów krajowych szkół sadownictwa, profesorów prawa oraz sędziów sądów najwyższych i konstytucyjnych z Norwegii, Republiki Czeskiej, Litwy i Rumunii. Polskę reprezentował Pan sędzia Szymon Janczarek, obecnie delegowany do pełnienia funkcji prawnika w Radzie Europy – Departamencie Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W trakcie seminarium uczestnikom zostały zaprezentowane idealne uzasadnienia w krajowych kulturach prawnych (Polski, Czech, Rumunii, Litwy i Norwegii), następnie eksperci przedstawili różnice i podobieństwa pomiędzy nimi. Kolejna część seminarium poświęcona była krytyce wybranych wyroków krajowych z punktu widzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wybranych orzeczeniach. Przepadki te zostały zaprezentowane na tle poszczególnych praw podstawowych chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (art. 2, 3, 5, 6, 8 i 10 Konwencji). Uczestnicy mieli zatem okazję dostrzec powiązanie pomiędzy prawidłową metodologią w zakresie sporządzania uzasadnienia wyroku a ochroną praw podstawowych.
Organizacja seminarium została sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków krajowych, w jego organizację zaangażowana była również Rada Europy jako inicjator Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP). Uczestnikami seminarium byli sędziowie z Polski, Czech, Litwy, Norwegii i Rumunii.

Fot. MS

 

Materiały z seminarium:

Prezentacje:

Prezentacja 1: Article 6 and reasoning of national judicial decisions the right to examine witnesses

Prezentacja 2: Article 6 and reasoning of national judicial decisions the right to examine witnesses

Prezentacja 3: ECHR article 8 and the reasoning of national

Prezentacja 4: Errors in motivations as a factor contributing

Prezentacja 5: Freedom of Expression & Its Limitation under ECHR50

Prezentacja 6: HELP programme

Prezentacja 7: Judicial reasoning of the Czech courts

Prezentacja 8: Presentation of national practices concerning motivations of judicial decisions

Prezentacja 9: Reasoning of national judicial decisions in criminal cases: Lithuania‘s case

Prezentacja 10: Reasoning of judicial decisions in Norway

Prezentacja 11: Reasons for decisions in the Polish criminal proceedings – overview

Prezentacja 12: Requirements of Article 5 of the Convention to give reasoned judicial decisions

Kazusy i warsztaty:

Kazus 1: Złe traktowanieill-treatment

Kazus 2: Pozbawienie życia / deprivation of life

Workshop – Cases article 8