scroll to top

„Przyjazne przesłuchiwanie szczególnych grup świadków w tym dzieci a nowe regulacje prawne – standardy i wyzwania”

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieciPrzyjazne przesłuchiwanie wrażliwych grup świadków, w tym dzieci – to temat spotkania sędziów z całego kraju z przedstawicielami resortu i Fundacji Dzieci Niczyje, które odbyło się 9-10-2014 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Działania zmierzające do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary lub świadkowie przestępstw są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji, to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Z tego też względu już w 2007 roku resort przystąpił do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci i zaangażował się w procedurę certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań małoletnich świadków.

Zapewnieniu bezpieczeństwa wrażliwym grupom pokrzywdzonych, w tym dzieciom i pokrzywdzonym przemocą seksualną ma służyć także przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym.

Ponadto w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania jednorazowego przesłuchania oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, od 27 stycznia 2014 roku jednorazowym przesłuchaniem w przyjaznych pokojach chronieni są małoletni świadkowie do 18 roku życia, a także wszystkie ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W ramach realizowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym planowane jest utworzenie kolejnych, minimum 20, przyjaznych pokoi przesłuchań.