scroll to top

Powtórne ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego PL 16

Informujemy, iż zgodnie z ust. 7) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przypadku przedłożenia w ramach zapytania ofertowego tylko jednej oferty od Wykonawcy, należy jeden raz powtórzyć procedurę.

W związku z powyższym Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje ponownie zaprasza do składania ofert w związku z zamówieniem na  świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych.

1.       Zakres zamówienia

Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz wzór umowy.

2.      Wymagane dokumenty

  • Formularz cenowy
  • Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia
  • Dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w wykazie osób wskazanych do wykonania zamówienia

3.      Kryteria oceny

3.1.   Cena oferty: 40% – maksymalnie 40 punktów.

Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

3.2.   Doświadczenie: łączenie 60% – maksymalnie 60 punktów w tym:

a)      Liczba przeprowadzonych kontroli zamówień publicznych w okresie ostatnich 10 lat: 30 % – maksymalnie 30 punkty, 10 punkt za każde 5 kontroli zamówień publicznych powyżej wymaganego minimum, opisanego w SOPZ tj. 30 kontroli (kontrole nie mogą być takie same na spełnienie warunku jak wskazane w kryterium).

Na podstawie przekazanego przez wykonawcę CV (wykaz usług) oraz na podstawie dokumentów poświadczających należyte wykonanie przeprowadzonych kontroli zamówień publicznych.

b)      Doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli zamówień publicznych współfinansowane ze środków europejskich: 30% – maksymalnie 10 punkt, za każde 5 kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich powyżej wymaganego minimum, opisanego w SOPZ tj. 20 kontroli.

Na podstawie przekazanego przez wykonawcę wykazu osób wskazanych do wykonania zamówienia oraz na podstawie dokumentów poświadczających należyte wykonanie przeprowadzonych kontroli zamówień publicznych.

Wykonawca może otrzymać łącznie, maksymalnie 100 punktów.

4.      Sposób obliczania punktów

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:

OF = A + B

gdzie:

OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

A liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium Cena oferty.

B – liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium Doświadczenie.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.

5.      Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać w postaci plików elektronicznych w formacie PDF na adres mailowy nmf@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz cenowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Na etapie składania ofert Wykonawca prześle skany dokumentów poświadczających doświadczenie oraz należyte wykonanie przeprowadzonych kontroli zamówień publicznych w formacie .pdf. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie  Wykonawcę do przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających doświadczenie.

6.      Termin składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać do dnia 6 października 2016 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury zakupu bez podania przyczyny.

Załączniki: