scroll to top

Powołanie komisji konkursowej

writing-1209718-mW dniu 13 listopada br. podpisane zostało zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Wsparcie Ośrodków realizowanego w związku z projektem Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zadaniem powołanej komisji konkursowej będzie przeprowadzenie formalnej oraz merytorycznej oceny ofert złożonych w związku z przeprowadzanym konkursem.

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2014/