scroll to top

Projekt nr 1 poddany ponownej ocenie ZOPP

30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany (ZOPP). Tym razem posiedzenie poświęcone było ponownej ocenie projektu nr 1 “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”.

Projekt nr 1 został pozytywnie oceniony we wrześniu 2013 r., co skutkowało podpisaniem Decyzji o przyznaniu dofinansowania i uruchomieniem projektu. Jednak z uwagi na istotne zmiany w środowisku informatycznym beneficjent postanowił dokonać poważnych modyfikacji zakresu projektu.

Planowany w projekcie dotychczas zakup sprzętu na potrzeby budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością został zastąpiony propozycją wdrożenia w sądach usługi uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz wdrożeniem systemu zarządzania tożsamością w resorcie sprawiedliwości.

Przyjęcie nowego zakresu projektu pozwoli efektywniej wykorzystać przyznaną kwotę, w zgodzie z najaktualniejszymi trendami w architekturze informatycznej.

Beneficjentem jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zespół Oceniający Projekt Predefiniowany w trakcie posiedzenia w dn. 30 czerwca  zgłosił uwagi do przedstawionego wniosku o dofinansowanie i zobowiązał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i naniesienia korekt. Poprawiony wniosek wraz komentarzami beneficjenta zostaną przeanalizowane ponownie na kolejnym posiedzeniu ZOPP w dniu 22 lipca br.