scroll to top

Podsumowanie realizacji szkoleń dla osób zawodowo pracujących z pokrzywdzonymi przestępstwem

ChromaStock_22942776_c_optW miesiącach październiku oraz listopadzie ub. roku przeprowadzony został cykl 12 szkoleń dla osób zawodowo pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem tj.: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników instytucji zajmujących się pokrzywdzonymi  przestępstwem, a także kuratorów sądowych.
Obowiązek prowadzenia tego rodzaju szkoleń wynika bezpośrednio z art. 25 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzje ramową Rady 2001/220/WSiSW.
Szkolenia zostały przeprowadzone, po jednym w każdej apelacji, dodatkowo jedno w apelacji gdańskiej. Każde ze szkoleń trwało 3 dni. Program obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, odnoszące się do obecnie obowiązujących regulacji prawnych jak i część warsztatową, podczas której m.in. omówione zostały kwestie związane z przesłuchiwaniem w trybie art. 185a – 185c kodeksu postępowania karnego, czyli przesłuchiwaniu w tzw. przyjaznych warunkach przesłuchania. Szkolenia miały charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz analizę poszczególnych zagadnień z punktu widzenia przedstawicieli różnych grup zawodowych.
W ramach ww. szkoleń przeszkolonych zostało łącznie 847 uczestników, w tym: 57 sędziów, 149 prokuratorów, 207 policjantów, 181 pracowników instytucji oraz 253 kuratorów sądowych.