scroll to top

Podsumowanie realizacji działania Wsparcie Ośrodków

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. utworzonych zostało 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które udzielały wsparcia psychologicznego i prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zadanie to było realizowane przez organizacje pozarządowe, które zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert zorganizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

kidnapped-264560-mWybrane podmioty swoje zadanie realizowały przy współpracy z instytucjami, do których osoby pokrzywdzone przestępstwem trafiają w pierwszej kolejności tj. sądami, jedn. org. policji, prokuratury, organizacjami kościelnymi. Współpraca ta pozwoliła na szybsze dotarcie do osób uprawnionych do otrzymania tego rodzaju wsparcia. Wcześniej takiego rodzaju pomoc udzielana była głównie w siedzibach organizacji pozarządowych, które otrzymywały w tym celu dotację.

Podmioty zaangażowane w realizacje zadania pozytywnie oceniły współpracę ze wspomnianymi instytucjami. W okresie realizacji zadania udzielonych został łącznie: 3 839 porad prawnych oraz 2 949 porad psychologicznych.

Innowacyjność polegająca na wyjściu z udzielaniem wsparcia na zewnątrz, poza siedziby organizacji została wzięta pod uwagę jako kryterium oceny ofert przy konkursie na dotację celową udzieloną organizacjom pozarządowym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W chwili obecnej poradnictwo jest kontynuowane dzięki środkom pochodzącym z ww. Funduszu.

Listę organizacji pozarządowych, w których w chwili obecnej o pomoc mogą ubiegać się osoby pokrzywdzone przestępstwem znajduje się pod adresem: http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/