scroll to top

Pierwsza w Ministerstwie Sprawiedliwości klauzula społeczna w przetargu

Projekt “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” wywiera pozytywny wpływ na kilka aspektów polityki równych szans i niedyskryminacji. Beneficjent uwzględnił w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tzw. klauzule społeczne, które zobowiązały Wykonawców do zatrudnienia osób bezrobotnych. Podstawę prawną stanowi art. 26 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Już pierwsza osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dzięki realizacji tego projektu.

Życzymy powodzenia.