scroll to top

Owocne spotkanie Beneficjentów projektów i Operatorów Programów obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

W dniach 27-28 października 2016 r., w Popowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji z obszaru sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, realizujących projekty w ramach perspektywy 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem spotkania był Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Operatorami i Beneficjentami oraz określenie możliwości współpracy w kolejnej perspektywie NMF, z uwzględnieniem sugestii Biura Mechanizmów Finansowych dotyczącej wdrażania projektów realizujących ideę tzw. sieci sprawiedliwości, (Chain of Justice).

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele: Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Punktu Kontaktowego z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej.

W pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję przedstawić dotychczas realizowane przedsięwzięcia, wskazać obszary w których działania mogłyby być kontynuowane oraz – jak w przypadku wystąpienia dotyczącego Konwencji Haskiej – przedstawić problem, którego rozwiązanie mogłoby być wspierane ze środków funduszy norweskich.

Druga część spotkania, realizowana w formie warsztatów, miała na celu wyłonienie konkretnych propozycji projektów do realizacji w nowej perspektywie Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Uczestnicy podzieleni na grupy odpowiednio według czterech obszarów:
1. Przeciwdziałanie przemocy,
2. Sprawy opiekuńcze i konflikt rodzicielskie,
3. Edukacja prawna,
4. Zarządzanie programem i projektami,
pracowali nad określeniem problemów w nich występujących oraz szukali możliwości ich rozwiązania, proponując działania, które mogłyby być sfinansowane z funduszy norweskich w przyszłej perspektywie.

Spotkanie zaowocowało wieloma pomysłami, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w perspektywie 2014-2021 funduszy norweskich, ponadto wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że aby usprawnić współpracę pomiędzy instytucjami tego typu spotkania powinny być organizowane częściej.

Fot. MS