scroll to top

Okres sprawozdawczy dla programu

Styczeń jest okresem podsumowującym etap wdrażania programu.

W tym czasie operatorzy poszczególnych programów przygotowują Sprawozdania Roczne za rok 2013, które po akceptacji instytucji zarządzającej w kraju -Krajowego Punktu Kontaktowego należącym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostają przekazane darczyńcom oraz umieszczone w bazie informatycznej DORIS działającej na potrzeby Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Operator przygotował także wkład do Raportu Strategicznego do przedłożenia, którego corocznie zobligowane są krajowe punkty kontaktowe z krajów beneficjentów.