scroll to top

Ogłoszenie zamówienia na zakup materiałów promujących fundusze norweskie

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych wraz z ich oznaczeniem oraz dostawą do wskazanego miejsca na terenie Warszawy.

1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz wzór umowy.

2. Wymagane dokumenty

  •  Formularz ofertowy
  • Wykaz wykonanych usług
  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie

3. Kryteria oceny

Cena oferty: 100% – maksymalnie 100 punktów.

Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

4. Sposób obliczania punktów

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:

P= (Cmin/Cob) x 100

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej,

Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich cen ofert,

Cob – cena oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.

5. Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać w postaci plików elektronicznych w formacie .pdf na adres mailowy nmf@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz ofertowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę.
Na etapie składania ofert Wykonawca prześle skany dokumentów poświadczających doświadczenie oraz należyte wykonanie zrealizowanych usług w formacie .pdf. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających doświadczenie.

6. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać do dnia 10 listopada 2017 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury zakupu bez podania przyczyny.

7. Załączniki: