scroll to top

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na świadczenie usługi świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz wzór umowy.

2. Wymagane dokumenty

  •  Formularz ofertowy
  • Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia
  • Dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w wykazie osób wskazanych do wykonania zamówienia

3. Kryteria oceny

3.1. Cena oferty: 60% – maksymalnie 60 punktów.

Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

3.2. Doświadczenie: łącznie 40% – maksymalnie 40 punktów w tym:

a) Liczba godzin zrealizowanych tłumaczeń ustnych symultanicznych z zakresu tematyki prawniczej w okresie ostatnich 3 lat: 20 % – maksymalnie 20 punkty, 5 punktów za każde 10 godzin powyżej wymaganego minimum, opisanego w pkt III 3b OPZ tj. maksymalnie 40 godzin (dodatkowe godziny tłumaczenia z zakresu tematyki prawniczej nie mogą być godzinami tłumaczenia wykazanymi na potwierdzenie warunku wskazanego w kryterium).

Na podstawie przekazanego przez wykonawcę CV (wykaz usług) oraz na podstawie dokumentów poświadczających należyte wykonanie zrealizowanych tłumaczeń.

b) Doświadczenie w zakresie realizacji tłumaczeń ustnych symultanicznych w zakresie tematyki prawno-człowieczej, w szczególnych dotyczących stosowania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: 20% – maksymalnie 20 punktów, za każde 10 godzin tłumaczenia o wskazanej tematyce 5 punktów tj. maksymalnie 40 godzin.

Na podstawie dokumentów poświadczających należyte wykonanie zrealizowanych tłumaczeń.

Wykonawca może otrzymać łącznie, maksymalnie 100 punktów.

4. Sposób obliczania punktów

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:

OF = A + B

gdzie:

OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

A – liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium Cena oferty.

B – liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium Doświadczenie.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.

5. Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać w postaci plików elektronicznych w formacie PDF na adres mailowy nmf@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz cenowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę bądź Wykonawców w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną.
Na etapie składania ofert Wykonawca prześle skany dokumentów poświadczających doświadczenie oraz należyte wykonanie zrealizowanych tłumaczeń w formacie .pdf. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających doświadczenie.

6. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać do dnia 8 maja 2017 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury zakupu bez podania przyczyny.

Załączniki: