scroll to top

Ocena merytoryczna konkursu

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że komisja konkursowa powołana w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji na terenie województwa opolskiego zadania Wsparcie Ośrodków realizowanego w związku z projektem Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dokonała oceny merytorycznej.

Ocena została ona dokonana zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie karty oceny merytorycznej ofert, której wzór stanowił załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Poszczególni oferenci otrzymali następujące liczby punktów:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” – 73 punkty
  2. Stowarzyszenie QUISISANA – 67 punktów

Zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, dotację otrzyma podmiot, którego oferta została najwyżej oceniona spośród ofert z danego województwa.

W związku z powyższym, dotację otrzyma Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”.