scroll to top

Kolejny projekt predefiniowany został pozytywnie oceniony

przyjęcie wniosku do realizacji

www.sxc.hu

Wniosek o dofinansowanie projektu predefiniowanego „Poprawa zdolności administracyjnych  sądów, w tym systemów informatycznych” przeszedł pozytywnie etap oceny merytorycznej i został zaakceptowany przez członków Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany w dn. 13 września 2013 r. Obecnie projekt oczekuje na akceptację oceny przez Ministra Sprawiedliwości oraz wydanie Decyzji o dofinansowaniu, która ostatecznie umożliwi realizację projektu przez benficjenta.

Beneficjentem projektu jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest to już trzeci z kolei wniosek o dofinansowanie spośród projektów realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, który został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie zostanie przyjęty do realizacji.