scroll to top

Informacja nt. spotkania kick-off meeting projektu RFID

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu.

W ramach agendy zawarto omówienie bieżącego stanu projektu, analizę szans i zagrożeń, jak również planowane prace w najbliższym etapie projektu. Jednym z ważniejszych punktów w części omawiania spraw bieżących, było ogłoszenie zamówienia publicznego w dniu 26 czerwca b.r. na kwotę blisko 11 mln złotych, które swoim zakresem obejmuje dostawę, instalację i konfigurację systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu  RFID wraz z przygotowaniem materiałów dla szkoleń e-learningowych, oraz udzielenie gwarancji na dostarczone produkty, jak również zapewnienie usługi wsparcia oraz utrzymania Systemu RFID do końca 2018 roku. a także dostarczenie i dystrybucję materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym oznakowanie dostarczanych komponentów sprzętowych oraz organizację dwóch konferencji, inicjującej oraz podsumowującej i promującej Projekt.

Warto wspomnieć, iż spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy licznie wypełnili salę konferencyjną i czynnie brali udział w spotkaniu.