scroll to top

Informacja i promocja projektów predefiniowanych

Przypominamy, że zgodnie z obowiązkami  jakie nakładają na nas Regulacje ws. wdrażania funduszy norweskich i EOG, zarówno Operator Programu, jak i beneficjenci projektów predefiniowanych  mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjenci zrealizują swoje Plany promocji, stanowiące integralny załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Plan promocji, również podlegał ocenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany, a z realizacji przewidzianych w Planach działań beneficjenci będą systematycznie rozliczani.

Prowadząc działania informacyjno-promocyjne należy pamiętać o:

a) załączniku nr 4 do Regulacji Wymogi dotyczące Informacji i Promocji szczegółowo precyzującego wymagania w tym zakresie.

b) „Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej zawierającym porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, plakatów, publikacji, stron internetowych.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Beneficjentów muszą być zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.
Wytyczne, podręcznik a także inne przydatne informacje znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) https://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx
Logotypy funduszy norweskich w różnych formatach są dostępne:

Logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości w różnych formatach są dostępne w Intranecie , w zakładce “Wzory, instrukcje” pod linkiem “Logotypy”