scroll to top

Informacja dla odbiorców projektu AD – problemy zidentyfikowane podczas wdrożenia

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowane zostały przez użytkowników końcowych systemów zagadnienia problemowe o charakterze techniczno-organizacyjnym wymagające wyjaśnień. Poniżej przedstawione są najistotniejsze zagadnienia:

1. Czy użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli stałe i z góry narzucone rozmiary skrzynek pocztowych?

Tak, użytkownicy centralnej poczty elektronicznej będą mieli w momencie zakładania skrzynki narzucony jej maksymalny rozmiar. Aktualne profile skrzynek mają następujące rozmiary: 521 MB, 2048 MB, 4096 MB, 16 384 MB. To do którego profilu zostanie zakwalifikowany użytkownik zależy od stanowiska, na którym pracuje. Zmiana profilu będzie możliwa na wniosek użytkownika zawierający stosowne uzasadnienie potrzeby powiększenia skrzynki.

2. Czy w trakcie wdrożenia poczty elektronicznej będzie funkcjonowała koegzystencja starego i nowego systemu pocztowego?

Tak, w trakcie zmiany systemu pocztowego funkcjonować będą jednocześnie obydwa systemy pocztowe, w momencie przeniesienia wszystkich skrzynek i danych pocztowych nastąpi przełączenie na docelowy system i zmiana rekordu DNS dla adresu pocztowego. Aktualność danych pocztowych w tym czasie synchronizowane będzie za pomocą narzędzia do migracji danych pocztowych.

3. W jaki sposób z poczty korzystać będą mogli użytkownicy nie posiadający klienta pocztowego zainstalowanego w systemie operacyjnym?

Użytkownicy nie posiadający klienta pocztowego, będą mogli korzystać z poczty za pomocą przeglądarki internetowej i dedykowanego interfejsu webowego.

4. W jaki sposób odbywać ma się migracja użytkowników domen źródłowych z centralną usługą katalogową? Ręczne przenoszenie obiektów może być bardzo nieefektywne i angażujące duże zasoby po stronie sądów.

Konta z domen źródłowych będą scalane z istniejącymi odpowiednikami w domenie centralnej, tak aby została zachowana ich cała historia oraz hasło. Do scalania kont wykorzystane zostanie dostarczone narzędzie, które automatyzuje proces i wykonuje migrację zarówno konta użytkownika jak i komputera w zdefiniowanym przez administratora harmonogramie. Użytkownik, którego informacje zostaną przeniesione do domeny centralnej nie powinien zauważyć różnicy na swoim komputerze.

5. Czy administratorzy lokalni będą mieli uprawnienia administracyjne w domenie centralnej?

Tak, administratorzy w sądach będą mieli uprawnienia administracyjne w obrębie swojej jednostki organizacyjnej  (OU).

6. Czy narzędzie do migracji kont i komputerów może działać poprawnie w sytuacji gdy komputer znajduje się w podsieci i nie jest bezpośrednio połączony z siecią WAN MS?

Nie, aby narzędzie do migracji kont i komputerów poprawnie przeprowadziło proces migracji musi mieć dostęp do stacji, która jest zaadresowana w sieci WAN MS.

7. Czy w takcie procesu migracji wymagane jest założenie relacji zaufania pomiędzy domenami? Co w sytuacji, gdy sądy posiadają zbieżną nazwę NETBIOS domeny?

Tak, w trakcie procesu migracji wymagane jest założenie relacji zaufania pomiędzy domenami. W sytuacji konfliktu nazw w dwóch sądach niemożliwym będzie prowadzenie migracji w tym samym czasie, będzie ona musiała następować po sobie.

8. Czy system zarządzania tożsamością będzie obejmował swoim działaniem techniczne konta w domenie Active Directory?

Tak, system zarządzania tożsamością będzie zarządzał tego typu kontami, jednak nie będą one powiązane z żadną tożsamością.

Inne pytania oraz wątpliwości, prosimy kierować do biura projektu AD, na adres poprawa@wroclaw.sa.gov.pl.