scroll to top

Analiza rynku usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby Projektów:

Nr 4: „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”, oraz

Nr 6: „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”,

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz o przesyłanie wycen na załączonym Formularzu wyceny, dostępnych na: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6252,analiza-rynku-dotyczaca-szacunkowych-kosztow.html  na adres mailowy: Agata.Oklej@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r. (piątek)

UWAGA! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż:

  1. Główne kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
  4. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  5. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  6. Ofertę należy przygotować oraz załączyć do niej wypełniony formularz ofertowy.

Dodatkowych informacji udziela Agata Oklej, adres e-mail: Agata.Oklej@ms.gov.pl, tel.: 022 23 90 691.