scroll to top

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych opisanego w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie dotyczy projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis przedmiotu zamówienia

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA: Cena usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przewidywany okres realizacji zamówienia – do dn. 29 lutego 2016 r. Faktyczny termin rozpoczęcia usług szkoleniowych będzie uzależniony od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada przeszkolenie wszystkich osób do końca lutego 2016 r.

KONTAKT: Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na Formularzu szacowania zamówienia na adresy mailowe: agata.oklej@ms.gov.pl oraz magdalena.bochinska@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

UWAGA!
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

W razie wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania uprzejmie prosimy o kierowanie pytań drogą elektroniczną na adres: agata.oklej@ms.gov.pl oraz magdalena.bochinska@ms.gov.pl