scroll to top

Analiza rynku dotycząca usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych wg załączonego do ogłoszenia dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”

715774_90183140W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi oznakowania, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych wg załączonego do ogłoszenia dokumentu „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Zamówienie dokonywane na potrzeby projektów:

1. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”;

2. „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości: w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”;

3. „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”

Projekty współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Prosimy o przesyłanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” na adres mailowy: Tomasz.Cabala@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2014 r .

UWAGA!
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

  1. Główne kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
  4. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  6. Ofertę należy przygotować oraz załączyć do niej wypełniony formularz ofertowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – gadżety

FORMULARZ_WYCENY_gadżety