scroll to top

Analiza rynku celem dokonania zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych ogłasza rozeznanie rynku celem dokonania zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego.

1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączony Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wzór umowy

2. Wymagane dokumenty

  • Formularz cenowy
  • Cv osoby/osób wskazanych do wykonywani zamówienia potwierdzające wymagania określone w  OPZ zgodne z załączonym wzorem.

3. Kryteria oceny

Cena oferty:         70% – maksymalnie 7 punktów.

Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego

Doświadczenie:  30% – maksymalnie 3 punkty, po 1,5 punktu za spełnienie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia jednego z kryteriów określonych w OPZ, punkcie 6.5 – Wymagania pożądane.

Na podstawie przekazanego przez wykonawcę cv

4. Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać w postaci plików elektronicznych w formacie PDF na adres mailowy nmf@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż formularz cenowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać do dnia 26 lutego 2015 r.

Uwaga!  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury zakupu bez podania przyczyny.

6. Załączniki:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

150113 Formularz cenowy

Umowa – projekt

Wzór CV