scroll to top

Ogłoszenie zamówienia na usługę trenerską

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych informuje o publikacji ogłoszenia na usługę trenerską.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapytania ofertowego (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie, wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności.
 2. Zamówienie jest składane w związku z realizacją Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych .

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prowadzenia dwudniowych warsztatów pn. „Najlepsze praktyki w zarządzaniu funduszami norweskimi w obszarze wymiaru sprawiedliwości”.
 2. Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe.
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Planowany termin wykonania zamówienia: 20-21 listopada 2017 r.
 2. Dokładny adres miejsca, w którym wykonania zamówienia zostanie wskazany po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
  • spełni warunki opisane OPZ;
  • prześle niezbędne dokumenty drogą elektroniczną, we wskazanym terminie.
 2. Oferty mogą składać osoby fizyczne lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia, konsorcja lub firmy szkoleniowe w ramach podwykonawstwa.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ceny ofert – maksymalnie 100 punktów. Na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

VI. Sposób obliczania punktów

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:

P= (Cmin/Cob) x 100

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej,

Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich cen ofert,

Cob – cena oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, na adres e-mail: nmf@ms.gov.pl, wypełniając Formularz ofertowy, Wykaz osób wraz z załącznikami.
 2. Oferta musi być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu drogą elektroniczną na wskazany wyżej e-mail.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Forma i termin składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie elektronicznej, w formacie .pdf, na adres: nmf@ms.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż Formularz ofertowy musi być złożony w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2017 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 15 listopada 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie www.nmf.ms.gov.pl.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Jeżeli nadesłane oferty przekroczą kwoty założone na wynagrodzenie w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwoty założone w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie.

X. Podpisanie umowy

 1. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w dniu ogłoszenia wyników lub w dniu następującym po ich ogłoszeniu.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających doświadczenie.

XI. Wykaz załączników

 1. Wzór umowy
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Wzór protokołu odbioru
 4. Formularz ofertowy
 5. Wykaz osób
 6. Oświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego
 7. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia
 8. Oświadczenie o użyciu wizerunku