scroll to top

10 grudnia 2015 r. – Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości

DSC_185810 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (Al. Ujazdowskie 11, Warszawa) odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014).

W konferencji wzięli udział, m.in., Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Przedstawiciele Partnera Projektu (NCA – Norweskiej Krajowej Administracja Sądowej), sędziowie, mediatorzy, wykonawca badania Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji (Agrotec Polska Sp. z o.o., zleconego w ramach działań projektowych i zrealizowanego w okresie styczeń-sierpień 2015 r.), wykonawca szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji (PM Group Laax Sp. z o.o. sp. k., planowanych do realizacji w styczniu-lutym 2016 r.) oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych (tj. zrealizowanego w całości badania Diagnozy stanu mediacji w Polsce wraz z rekomendacjami przyszłych działań propagujących mediację) i przedstawienie zaplanowanych do realizacji działań szkoleniowych (szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji zaplanowane na styczeń-luty 2016 r.) oraz kampanii informacyjnej (propagującej alternatywną metodę rozwiązywania sporów jaką jest mediacja, luty-marzec 2016 r.).

Konferencja rozpoczęła się prezentacją wyników badania Diagnozy stanu mediacji w Polsce (raport końcowy z badania w języku polskim: Diagnoza stanu stosowania mediacji – Raport końcowy oraz w języku angielskim Diagnosis of the use of mediation – Final report). Omówiono główne wyniki badania, wnioski oraz rekomendacje dotyczące propagowania mediacji w Polsce w przyszłości, w szczególności przedstawiono zarys realizacji kolejnych działań projektowych: szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji oraz szeroko zakrojonej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej mediacji.

W drugiej części konferencji omówiono przebieg tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji – Tygodnia Mediacji 2015 (12-17 października 2015 r.) oraz przeprowadzono dyskusję dotyczącą nowych rozwiązań w zakresie mediacji wprowadzanych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).

DSC_1865 DSC_1882 DSC_1888 DSC_1911 DSC_1917