scroll to top

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, w których istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu RFID. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, będącym jednym z ważniejszych produktów projektu, wymaganym do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Etap ten jest kluczowym dla wyłonienia wykonawcy strategicznych produktów projektu, które będą miarą sukcesu projektu.

2