scroll to top

Cel projektu

„Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2015 r.
Budżet projektu: 1 010 000 EURO

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości).

Rezultatami projektu będą:

  •  upowszechnienie wiedzy nt. sposobu wspierania pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza tzw. pokrzywdzonych wrażliwych;
  • upowszechnienie wiedzy nt. praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym wśród pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie;
  • zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków do przesłuchań dzieci ofiar/świadków w postępowaniu karnym

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projekt, obejmujący kompleks działań dotyczących wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcia świadków w postępowaniu karnym, stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację szeregu przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków krajowych i europejskich. Wzmocnienie pozycji grupy docelowej ofiar przestępstw będzie wynikiem wsparcia finansowego dla podmiotów, które będą udzielać wsparcia psychologicznego oraz prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz podniesienia kwalifikacji sędziów, prokuratorów, kuratorów, a także osób pracujących z pokrzywdzonymi. Korzyści dla świadków w postępowaniu sądowym wynikać będą z wzmocnionych kwalifikacji pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie, którzy będą w stanie lepiej im pomagać. Dzieciom, jako wrażliwej grupie ofiar/świadków, zapewnione zostanie przyjazne środowisko prowadzenia przesłuchań poprzez tworzenie tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań.
Działania podejmowane w ramach projektu:

Projekt przewiduje działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem zwłaszcza pokrzywdzonych wrażliwych oraz występujących w postępowaniu karnym w charakterze świadków. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem:

- ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca uprawnień przysługujących pokrzywdzonym ze wskazaniem, jak je realizować; kampania będzie skierowana do ogółu społeczeństwa, nie tylko do osób, na których szkodę popełniono przestępstwo i przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa.

- wsparcie psychologiczne i prawne udzielane pokrzywdzonym, przez wybrane w postępowaniu konkursowym podmioty, w miejscach, do których pokrzywdzeni trafiają w pierwszej kolejności ( m.in. komisariaty policji, ośrodki pomocy społecznej). Od pokrzywdzonych nie będzie wymagane zawiadomienie odpowiedniego organu  o przestępstwie; Możliwość  korzystania z pomocy specjalistów będzie trwała tak długo, jak będzie to potrzebne.

- szkolenia dla osób, które zawodowo pracują z pokrzywdzonymi; planowany jest udział w szkoleniach sędziów, prokuratorów,  kuratorów sądowych oraz osób na co dzień mającymi styczność z pokrzywdzonymi przestępstwem. Szkolenia przyczynią się do wzrostu kwalifikacji zawodowych przedstawicieli tych grup zawodowych.


Część projektu dotycząca wsparcia świadków w postępowaniu karnym będzie obejmowała:

- przeszkolenie pracowników Punktów Obsługi Interesanta (urzędników sądowych) w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym; pomoc prawna dotyczyłaby udzielania świadkom wyczerpującej informacji o ich prawach i obowiązkach, natomiast faktyczna pomoc polegałaby wyjaśnianiu, jakie konkretnie czynności muszą wykonać świadkowie  w związku z otrzymanym wezwaniem na rozprawę (informacja o konieczności oczekiwania na wezwanie, wskazanie kasy czy sekretariatu, w którym świadek uzyska dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów stawiennictwa w sądzie itp.).

W tym zadaniu przewidywany jest udział Partnera Norweskiego polegający na przeszkoleniu przez ekspertów norweskich polskich trenerów, którzy następnie wystąpią w charakterze szkolących na szkoleniach dla pracowników punktów obsługi interesanta w zakresie wsparcia świadków.

Działaniem, które wpisuje się zarówno w część dotyczącą wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, jak i wsparcia świadków w postępowaniu karnym będzie:

- utworzenie kolejnych 20 tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci, w których przesłuchiwani są małoletni świadkowie, włącznie z małoletnimi pokrzywdzonymi; w Polsce dotychczas funkcjonuje 76 przyjaznych pokoi przesłuchań, które otrzymały certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości; praktyka wykorzystywania tych pomieszczeń wskazuje, że są one przydatne ;przesłuchanie poza salą sądową lub gabinetem prokuratora zmniejsza stres związany z udziałem w tej czynności; tworzenie nowych pokoi przesłuchań będzie odbywało się we współpracy z prezesami i dyrektorami sądów, przy których będą funkcjonować te pomieszczenia.

Beneficjent zakłada, że wykonane w trakcie realizacji projektu działania przyniosą zamierzony efekt w postaci wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa.