scroll to top

Cel projektu

Wnioskodawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe warsztaty w 150 gimnazjach (2 godz. lekc.) i w 150 szkołach ponadgimnazjalnych (4 godz. lekc.) na terenie całej Polski. Odbiorcami warsztatów będzie 30 uczniów z każdej spośród 300 szkół poniżej 18 roku życia, łącznie 9 000 uczniów. Dodatkowo Wnioskodawca planuje opracowanie unikalnego poradnika prawnego o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży 12+.  Poradnik będzie zaopatrzony w 2 płyty CD z materiałami audiowizualnymi i ćwiczeniowymi, co nada mu atrakcyjność i wyższą skuteczność poznawczą względem tradycyjnych poradników. Zostanie udostępniony do pobrania w e-formacie na stronie Wnioskodawcy (podobnie jak materiały edukacyjne, używane w czasie warsztatów) oraz przekazany do szkół na terenie całej Polski, zainteresowanych podmiotów np. do ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, sądów i prokuratur. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez trenerów zewnętrznych legitymujących się odpowiednim doświadczeniem trenerskim i wykształceniem prawniczym oraz w oparciu o autorski, innowacyjny program edukacyjny, konsultowany z psychologiem/pedagogiem.

Celem warsztatów będzie wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków/ofiar. Zakres tematyczny warsztatów wykracza poza obowiązujące podstawy programowe. Zostaną użyte nowatorskie i aktywizujące metody szkoleniowe, niestosowane w czasie zwykłych lekcji, np. odgrywanie scenek, quizy, gry, itp. Planuje się, m.in. przeprowadzenie symulacji sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywać będą, w oparciu o case study, poszczególne role procesowe.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych w wersji papierowej z dodatkiem w wersji elektronicznej. NGO’s będą doradzać Wnioskodawcy w zakresie wyboru programu edukacyjnego i materiałów edukacyjnych oraz uczestniczyć będą w ewaluacji warsztatów.
Wartością dodaną Projektu jest pokazanie nauczycielom nowych, ciekawszych metod nauczania nt. organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, możliwość powielania przez szkoły w latach późniejszych programu edukacyjnego i materiałów edukacyjnych a także wykształcenie u odbiorców-uczniów właściwych i obywatelskich postaw wobec prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Powyższe w dalszej kolejności powinno przełożyć się na spadek przestępczości w tej grupie społecznej.

Czas potrzebny na realizację projektu wynosi 24 miesiące. Planowany czas rozpoczęcia pierwszych działań merytorycznych generujących wskaźniki, rezultaty i produkty to IV kw. 2013r.

W czasie realizacji Projektu zostanie utworzona strona informacyjno-promocyjna nt. Projektu. Ponadto Wnioskodawca opublikuje w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia i artykuły sponsorowane. Zorganizowane zostaną 3 wydarzenia promocyjne.

W czasie realizacji Projektu będą prowadzone badania ankietowe i zestawienia statystyczne, na podstawie których Wnioskodawca opracuje odrębny raport podsumowujący warsztaty.