scroll to top
Archiwum Bloga

Ogólnopolska kampania informacyjna na temat uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem

zdjęcie - kampania informa

Ostatnim z zadań realizowanych na rzecz projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw,  ze wskazaniem jak je realizować. Kampania prowadzona była równolegle w Internecie oraz prasie, w miesiącach luty – kwiecień br. Na część prasową składał się cykl 16 artykułów sponsorowanych, omawiających uprawnienia przysługujące pokrzywdzonym na

Utworzenie kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań

1.

Powodem, dla którego wprowadzono instytucję przyjaznego pokoju przesłuchań, jest zapewnienie dzieciom – ofiarom wykorzystywania i przemocy, przyjaznych warunków złożenia zeznań, które pozwolą na zminimalizowanie stresu, a przy tym uzyskanie wiarygodnego materiału dowodowego. Takim celom przyświecała nowelizacja kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.

Podsumowanie realizacji szkoleń dla osób zawodowo pracujących z pokrzywdzonymi przestępstwem

ChromaStock_22942776_c_opt

W miesiącach październiku oraz listopadzie ub. roku przeprowadzony został cykl 12 szkoleń dla osób zawodowo pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem tj.: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników instytucji zajmujących się pokrzywdzonymi  przestępstwem, a także kuratorów sądowych. Obowiązek prowadzenia tego rodzaju szkoleń wynika bezpośrednio z art. 25 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne

Szkolenia dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta – podsumowanie

szkolenia.boi

Zadanie to było realizowane przy udziale Partnera Projektu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej (NCA). W pierwszej fazie wyłoniono 4 trenerów, którymi zostali pracownicy sądowi, którzy następnie wzięli udział w 4-dniowym szkoleniu przeprowadzonym podczas wizyty studyjnej w Oslo. Szkolenie było ukierunkowane na psychologiczne aspekty związane z udziałem świadków w postępowaniu sądowym. Następnym etapem było przeprowadzenie przez ww. trenerów szkoleń dla pracowników,

Podsumowanie realizacji działania Wsparcie Ośrodków

kidnapped-264560-m

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. utworzonych zostało 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które udzielały wsparcia psychologicznego i prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zadanie to było realizowane przez organizacje pozarządowe, które zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert zorganizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Konferencja podsumowująca

Kopiuj  z IMG_7808

W dniu 3 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” i „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. W Konferencji kończącej projekty wzięli udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, osoby reprezentujące sądy, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań, kuratoria oświaty, przedstawiciele Ośrodku

Konferencja podsumowująca projekty „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

www.sxc.hu

3 marca 2016 r. odbędzie się konferencja kończąca projekty realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W konferencji wezmą

Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieci

Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642). Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Komisja konkursowa – powołana w

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy. Ogłoszenie wyników

Szacowanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szacowanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ogłoszenie o szacowaniu Formularz wyceny